Geguritan Atma Prasangsa

Geguritan Atma Prasangsa

Pupuh Durma

Gung ampura atur titiang ring pamiarsa, antuk tambet titiang puniki, astu tan ke cakra bawa, wantah mawosan sanghyang atma, sasidan titiang ngaturin, inggih punggelang, sane mangkin kekawitin.

Pupuh Semarandana

Ring panumayan  sampun prapti, katon warong kurungan nya, dumilah  warong hyang atma, tangkejut  dane hyang atma, saking uning ring kemoksan, nenten sue raris enduh, uduh niki sriran titiang.
Metu  eling sang atma malih, ring kekurungan utama, nenten pisan kadroponan, alus baose sang atma, mantuk ring sang kinasihan, sang atma sarat ngrumrum, sane mangkin kekawitan.
Uduh dewa dahat luwih, genah titiang mlajahang raga, ring idewa nenten siyos, beli tan lali ring idewa, witsangkaning panumayan, titiang pamit mangkin ratu, mogi  idewa katemu riwekas.
Hyang atma ngewehin margi, mantuk ring kekurungan nya, uduh adi jwa idewa, mulih i dewa  ring geni utama, ring bayu jala pertiwi  muah, rika dewa jua manyusup,  nangun kerti sane utama.
Dewa meyasa rin pertiwi, ring kayune rumusupa, rumusup dewa maring wdon, rumusup woh-wohan ring umbiyan, anyusupa maring garba, mapreyoga ring sang ibu, matemahan jwa amerta.
Maring angina dewa makerti, anyusupa ring manusa, maring weteng jua manyusup, matemahan sanji wania, ngawetuang rasa ring sarira, ngardi kesempurnaan hidup, mangkin titiang ngalahin idewa.

Pupuh Adri

Kacerita upakarane wus puput, ring tepin layon, kepanggih ring sanghyang atma, bubu pirate luwir ipun, nasi takilan pasepan murub, sekar ura panjang ilang a prangkatan, tuak arak ulam itik sampun tumut, darpana adi sejangkepnya, darpana alit nyatur desa.
Pasucian toya kumkuman sampun, sami ring plangkane, upakara sang pelatra, akweh tamyu para menak riku, pasliweran pada matulung, wenten sane alungguha, para santi ngaji playon lwir kidung, tetangguran tan pepegatan, angklung luwang sinawuran.
Ambun asep mapulpul-pupul, ebek ring ambara, sanghyang atma eling ring raga, idepnyane pacang mapitutur, maituturin pianak cucu, miwah kadangnya ne uripa, sanghyang atma sedih bekut, pan tan sida mangucap, sira pacang anggen jalaran.
Wenten jadma warnan nyane alus, sanghyang atma, manyusup ring sarirannya, pan sang atma rin aji wus weruh, baan engsape jadma puniku, tangan suku bebuyutan, raris ngucap banban alus, sang miarsa engsek ring angga, miragiang sang kelaran.

Pupuh Ginada

Pangucape sang kelaran, katuju ring sang kantun urip, uduh nyama ajak makejang, tan prasida nutug tuwuh, titiang mangkin sampun pejah, mengalahin, nyama braya pianak sumah.
Sape sira pacang sueca, manah titiang matempahin, pianak cucuk kantun alit, maring sira titiang sadu, titiaang jadma tan paguna, tuna kanti, turin nista arta brana.
Banget titiang nunas ampura, ndaweg titiang kantun urip, akweh ngardi ucap para, mangda sampun menggah ring kayun, wantah bekel titiang menjadma, tan luput ring, iwang patut sugih tiwas.
Ida dane sinamian, ring paswecan sane nguni, katiba ring sikian titiang, tan sida baan titiang mundut, mangkin titiang sampun pejah, sampun pasti, dados bekel rawuh kawekas.
Mangkin titiang nunas ica, ring ida hyang prama kawi, moga dewa dirgayusa, akweh boga tur rahayu, dumadak titiang riwekas, katemu malih, masawitra ring I dewa.
Mangkin wenten pemanes titiang, majeng ring ida dane sami, mungguing kakurungan titiang, sane leteh pacang katur, sarengin sentanan titiang, pacang ngaci, mangda dados prelina.
Uduh cening nyah I bape, suwud cening sedih kingking, wireh sangkan panumayan, bapa ngalahin cening bagus, jani bapa mapewrah, apang cening, menyama braya ingetang.
 

Pupuh eman-eman

Pelapanin ngaba awak, eda cening drenggi cinging, patilesang awake tuara, nistan bape cening mundut, eda emed nunas ica, ring hyang widhi, apang mangguh dirgayusa.
Nyama kanti anggon rerama, pisagane gelantingin, eda ngawe sebet anak, pang eda dadi tanggun tutur, tekek bintil tutur bape, anggon gending, nah amonto pragat.
Uduh pandita mautama, suskman titiang nenten dugi, ri wus titiang ke jaya jaya, ketiwakin tritan sang wiku, sarirane dados ingan, leteh sami, kadi toya dados hima.
Mogi ratu kerahajengan, miwah putra putu sami, ampura pemargin titiang, sarin darpana titiang ngelungsur, peresikan toya kumkuman, mangda suci, tan patlutuh dewek titiang.
Kagiat sampun ngalesuang, jadma sane kasusupin, paliyanya kadi gawang, semunnya lek turin kimud, kabunbun ring jadma katah, sane mangkin, ngadika ida sang pandita.
Uduh pianak putun sang ilang, ajak makejang nyumbah cening, sang atma ayat mejalan, sami parek lawut metimpuh, manyumbah ring sang aninggal, sambilang ngeling, nyambat nyambat sang aninggal.
Uduh bapa cingak titiang, pangubaktin titiange sami, becik bapa jua mejalan, tangkil ring pramesti guru, madak ica ida nugraha, ngewehin margi, mangda bapa mangguh swarga.

Pupuh Demung

Kagiat sang atma mabur ring ambara, wawu lepas ring sariran ipun, presentana ngajap-ajap, manulame nungtung tangis, bapa titiang sat anaking ayam, katinggalan antuk induk, tan urungan titiang kelaran, manah enyag tan sinipi, bapa naka panedungan, mangkin sampun ngalahin lampus.
Akweh nyama pisaga ngajap ajap, satsat punyan bingine atub, tan urungan kepanesan, duwaning mangkin sampun basmi, uduh bapa sang meraga atma, mogi riwekas malih matemu, menjadma ring mercepada, mamuponin sarin jagat, ne mangkin becik memarga, swarga bwana gelis kepangguh.

Pupuh semarandana

Kagiat  mangkin sang atma luih, jumujug maring pamrajan, tangkil ring hyang pramesti guru, aturannyane alus banban, duh pakulun subaktin titiang, aksi pengastawan ulun, suweca ugi anugraha.
Duh betara guru pramesti, titiang pacang ngelungsur pamita, ri bukpadan palungguh I ratu, mangda tan keneng upadrawa, ledang I ratu mapaica, panugrahan kapituhu, anggen titiang serahina.
Ne mangkin dados atma luwih, pundut titiang kayang kawekas, malih wenten pinih ungkur, titiang pacang nyujur suarga, dahat banget pinunas titiang, mangda gelis jwa kepangguh, tan wenten alang ring jalan.
Semalih ratu hyang pramesti, wenten kadi sentanan titiang, kija malih titiang sadu, picayang kerahayuan, pianak titiang rawuhing warga, mangda ipun nugtug tuwuh, pacang ngayah ring betara.
Puput atur titiang mangkin, pacang nyujur suarga bwana, titiang mepamit ring pakulun, mogi gelis malih mangjadma, meriki ring mercepada, ngatur ayah ring I ratu, sane mangkin titiang pamita.

Pupuh Sinom

Betara purwaka ngandika, uduh cening sang atma luwih, wastu cening mangguh suarga, moga tan kalang ring margi, nah mejalan I dewa mangkin, tangkil ring pura dalem dumun, bakti I dewa ring Hyang Durga, pengandikan Hyang Pramesti, suksma ingsun, pamit titiang ring betara.
Sampun puput ida ngandika, sang atma raris mepamit, sumurup ida Hyang Surya, maka cihna sampun wengi, sang atma gelis menangkil, pura daleme katuju, wenten suara ngelur ring setra, kadi suaran singa murti, ngulun-ulun, dahat tangkejut Nyang atma.
Kagiat ida hyang atma, ring kori dalem ngeranjing, ngraris tangkil ring betara, ri sedek ida betari, ketangkilan rencang sami, bebutane sami kumpul, njek pupu anja-anja, malinggih ring sor hyang betari, sami nguntul, mirage sabdan hyang durga.

Puh Ginada

Kmangmang rare gok papengka, I kalika reregek malih, nganteng ida hyang atma, sinarengan mangerubung, idepnyane pacang nadah, dahat nyejehin, raris memarga hyang atma.

Puh Bebasuran

Umedek ring sanghyang durga, ke aksi dening betari, wenten atma tangkil, betari ngandika arum, maring sang meraga atma, atma ngasih, lungguh ring sor betari durga.
Uduh cening sang hyang atma, brecala tan sandang jejehin, cening atma tan padosa, ring kemoksan tatas weruh, lwir cening luwih dahat, sabdan hyang dewi, sang atma egar ring manah.
Sang atma matur sembah, mantuka ring hyang betari, om mustikaning baktin titiang, ring bukpadan pakulun, betari dewan manusa, atma malih, sekancan bregala muwah.
Sanghyang bagawanti ngaran, ring bale agung malinggih, micayang ke dirgayusan, yan ring setra gandamayu, sanghyang durga parab I dewa, hyang betari, ngrahajengang para atma.
Hyang Berawi parab paduka, ring pamuhunan malinggih, ring gunung agung lugguha, giriputri parab pakulun, jagat bali nyungsung hyang, danu dewi, ring batur linggih I dewa
Ring telaga mwah pancoran, mapuspata dewi Gayatri, ring tukad agung maligga, Dewi Gangga aran pakulun, bethari ring ulun sawah, bethari seri, ngardi sekatahing entikan.
Dahat luwih wimban paduka, ring buana agung miwah alit, inggih mangkin ingsun uninga, wenten aturan sentanan ulun, sekar arum mwah pajegan, punika sami, wantah katur ring betara.
Sapunika nenten iwang, mangda arsa hyang betari, kwanten ledang mepaica, panjang yusa tur rahayu, sane mangkin atur titiang, titiang mepamit, pacang nyujur swarga bwana.

Pupuh Sinom

Mesabda ida Hyang Durga, sabda nyane alon manis, ngardi ledang sanghyang atma, uduh cening sang atma luwih, rarisang cening memargi, wastu gantar pacang nyujur, swarga bwana ne utama, sekancan penyadak asih, ring gua gunung, miwah alas madurgama.
Tan kocapan sanghyang atma, matur nganjali mepamit, pemargine sada dabdab, ngejabayang saking candi, wintang siang manyuluhin, maring wetan ida metu, kadi nuturang hyang surya, ayat medal sane mangkin, sinah sampun, rahina ngedas lemah.
Ngaja kanginan hyang atma, margine asri kemarginin, kacingak olih sang atma, sekare ring tepining margi, ambun nyane merik sumirik, waluya manyusur irung, raris medal sanghyang surya, angine rawuh ngusirsir, egar kayuh, sang atma raris ngencolang.
Paksine pada masuara, pedem nyane ketinggalin, wenten sane nyusur sekar, who taru wenten ke ungsi, ipudak dahat ngedanin, Bungan nyane miyik ngalub, I tambulilingan magriyungan, sat pujan ida sang resi, lintang anut, rikalaning nyurya swana.
Pemargin ida sang atma, tukad serayu keungsi, wenten batu lempeh petak, taru cempaka ngungkulin, maidep sang atma mangkin, masiram ring toyan serayu, kagiat wenten buaya medal, bungut nyebak manyejehin, raris nuju, sanghyang atma ketampekang.
I Buaya raris ngarepang, idepnya nadah atma luih, tambis sang atma ketadah, yan tan gelis kakelidin, sang atma ngandika aris, duh dewa sang jugul agung, beli uning ring I dewa, sareng medal ngajak beli, maring ibu, ari ari pawakan I dewa.

Puh Adri

Uduh dewa sang jugul agung, dewa sameton beline, eda adi ngalangin beli, yening patut beli pundut, dong olasin titiang dumun, ngelintangin tukad punika, sang jugul menangis nguntul, ikut nyane kutal kutil, singgih beli ampura titiang.
Sang jugul ngenjuhang tundun, sanghyang atma mangke, raris munggah egar ring hati, tan asuwe raris rauh, ring tepining yeh serayu, raris tedun sanghyang atma, suksme beli, adi sang jugul, sang atma raris memarga, mangersiania lumampaha.

Puh Ginada Eman-eman

Gelis rawuh ring tepining wana, tangkejut sang atma yukti, wireh burone pablesat, katah paksine paburbur, ngungsi genah sane sengka, nenten mari, suara ngelebur kapirengang.
Mandeg sang atma nlektekang, kagiat wenten raksasi, margin sang atma kempetang, matane melodlod pelud, bungut nyebak sat gua linggah, gigine lanying, mageluran magejeran.
Yang idepnya sanghyang atma, nenten pisan ajerih, raksasi ulu ketampekang, bawosnyane banban alus, pianak meme puniki titiang, sampunang jahil, ngandeg pejalan titiang.
Genah meme tuah yukti, dahat luwih tan kasorang, puniki titiang pacang nyujur, swarga sane mautama, sang raksasi, ngandika ring sanghyang atma.
Mogi I dewa polih genah, sawireh I dewa atma luwih, tatas ring aji kelepasan, uduh cening meme cumpu, raksasi ulu makipekan, sarwi ngeliling, katah taru sane balbal.
Sang atma raris lumampah, ring spirit gunung memargi, kacunduk ring macan galak, sang atma ngandika alus, eda dewa nyadak titiang, titiang puniki, semeton idewa sane nguni.
Genah I dewa maring rah, ndaweg beli mijil ring kundi, rika dewa sareng medal, punika witnyane malu, I samong kadi ngeresepang, lawut nyingkir, raris ipun matinggal.
Carita sang atma mamarga, sarwi ngisep ambu miyik, katah sekar nedeng kembang, kajenkan sang atma ulangun, kagiat makecos ya ikidang, kadi mapagin, sapangerauh sanghyang atma.
Mangigel ipun I merak, I belatuk bengong mebalih, kebatek baan legannya, ngantenan sang atma rawuh, I lelipi pada ngadang, kancit kepanggah, asu ireng ngarepang.
Mesaput sayong maceblengan, gede tegeh kadi bukit, sang atma raris ngandika, pengucape dabdab alus, uduh adi nyaman titiang, titiang puniki, pacang ngungsi moksa buawana.
Mangkin beli manuturang, indik adi miwah beli, yeh nyom peragan I dewa, sinarengan lekad mapunduh, sang asu selem mirengang, nungkruk sedih, yeh matane tan papegatan.
Kesilapin punika hyang atma, ikut nyane kutal kutil, mojar ring sajeroning arsa, wastu beli gelis rawuh, irika ring swarga buana, titiang ninggalin, memarga sira hyang atma.
Sampun tajep sanghyang arka, rupan sang atma kadi masuci, maidep pacang mesayuban, kesamping bulakan ditu, wenten paksi klik klik ngindang, saha mamunyi, sat nuturang wenten prapta.
Ring batu lempeh irika, sang atma masila tiding, ri kanjekane punika, akweh buta kala rawuh, makuwug suarannya binal, ngeresing hati, tan ajerih idep hyang atma.

Pupuh Durma

Sang atma tan mari kaiderin butha, wenten sane nagih ngelempagin, midep maniwakang cakra, wenten mebudi menadah, sang atma ngandika aris, ih sang butha, sampunang I dewa brangti.
Duh sang bawal, sang bad pamid, mrajassela, sang kreda luir sang badmoti, butha jigruk muah, wireh titiang mawak atma, ring sunia genah titiang niki, merika I dewa, kaumah titiang sampun siaga.
Upakara aturan sentanan titiang, segeh bubuh sang badmoti, sekar rura sang mrajesela, bubur pitara sang bawal nerima, duh dewa sang buta gridig, ketipat lan segeh takilan, pengangkat angkate malih.
Panjang ilang sang bad pamid nerima, ulam bebek tuwak malih, sang buta jigrug punika, di gelis bebutane matinggal, ngojog purin sang atma luwih, raris nadah, caru miwah tetayuban sami.
Megancangan sang atma lumampah, pemargine ngaler kangin, tan kocapan maring jalan, mereren nyamping ring margi, tan pesangkan, angina baret rawuh ma ngresin.
Mebya yuhan wit taru pada balbal, angin ngelinus mlejeg ke langit, buron uyut baan jejehnya, kedis pesliwer ring ambara, karenga suara manyerit, sang atma egar, wireh atma wicaksana tur suci.
Kaget wenten kala patpat ngarepang, rambut barak inggel nyejehin, kedek ngakak mebyayuhan, ada atma lakar jambal, sinah suba tulangnya ngritik, sang atma siaga, apan sang atma kwihin suci.
Uduh dewa sang jogormanik, sang suratma, maha kala rain beli, miwah Sang Dorakala, Ida Dewa mialang titiang, semeton beli titiang puniki, sampunang sumenia, mangkin titiang ngaturin indik.
Duh dewa meparab sang anggapatia, mrajapati, banas pati, muwah banas pati raja, sang tutur pesengen titiang, ring papusuh sang anggapati, sabda UH suarannya, saking cangkem I dewa medal.
Mrajapati maring hati I dewa magenah, saking irung I dewa mijil, sabda “EH” surannya, banaspati mayoga ring ungsilan, saking pengaksian medal wyakti, “AH” suarannya, sapunika mangda pasti.
Pinih ungkur Sang Banas Pati Raja, maring nyali dewa melinggih, I dewa metu saking karna, suara “IH” maka sabda, sapunika jua elingin, nah dumadak, beli adi menampesin.
Beli adi durusang dewa memarga, jumah titiang sampun siaga beli, darpana sejangkepnya,  sangkala patpat mengandika, titiang ngalahin I dewa mangkin, nah dumadak, dewa kepapag olih widiadari.

Pupuh Adri.

Mangersania sang atma lumaku, pemargan nyane, dadbdab alus masemu asri, kadi jejaka mepayas agung, ambun sekare nyusup cunguh, ngawe ulangun sanghyang atma, kagiat panggih pasiraman agung, dahat suci toyane mahening, pancake, kasub ring jagat.
Sanghyang atma masiram makumur, maring telagane, raga nyalang sat kasepuhin,  kocap dumun taman puniku, papiteges  Ida Hyang Wisnu, lamakane sanghyang atma,  widia dara widia dari ngayunyun, mapagin sang atma, sehananing para dewata.
Para putra gada kober kapundut, makuwug suryane, pidabdabe warna warni, pemargine bamban alus, riantukan busana murub, tetamhan mwanti-wanti, suling rebab curing lan angklung, saluwiring tetabuhan, tan mari gambuh lan rejang.
Sanghyang Atma masuci wus puput, ring batan kayune, malinggih sambil mengetis, wastu tangkejut ngrena suara ngerudug, duk punika raris mejujuk, nyantos ring genahe ngetis, dewatane sami rawuh, gargita hyang dewata, ngandika ring sanghyang atma.

Pupuh Ginanti

Uduh dewa sampunang takut, apan dewa dewa atma luwih, wenten ling ida betara, memagpagin I dewa mangkin, sawireh I dewa luwih darmika, kalih tatas sastra aji.
Patut gelis memargi nyujur, swragane kalintang luwih, muponin pikenoh kaluwihan, miwah sad rasane sami, apan dewa pupating kedarman, dahat suweca ida hyang widhi.
Sane tampi dewa ditu, umah emas sane luwih, manganjali sira sang atma, atur nyane nyunyur manis, bawos ratu banget pisan, mamuji titiang puniki.
Daging suksmaning aji puniku, titiang puniki nenten uning, semalih aji kemoksan, wantah tan uningin mami, mesabda ida betara, tuah idewa manyingidan.
Yadian dewa tuara weruh, kebanta bolong sane yukti, dewa sampun luwihing laksana, ring jgat turmaning bakti, pageh kukuh ring mercapada, sinah sanghyang widi asih.
Tutup mangkin sampun rawuh, ring jempana sang atma luwih, dahat dumilah ring pedapane, pepayasan sarwa luwih, wastra dahat becik pisan, luwir gelung emas mesanggling.
Sekadi magpag sang ratu, dewatane lintang asri, mundut bebaktane samian, gegambelan minakadi, widiadari widiadara, sinamian pada mesanti.
Suaran suryake, makuwug, kanjekan dewane memargi, marerod maring ambara, keluwihane mangenyudin, ring margi tan kaceritayang, rawuh ring margi surge luwih.
Wenten bale rika kepanggih, irika ring ajeng candi, bale antuk candra kanta, tejane kalintang asri, irika sang meraga atma, betarane menyiramin.
Risampun puput, kejaya jaya den agelis, olih para resing wyat, ngastawayang atma luwih, raris matur sembah, ring budpadan ida betara.

Pupuh Adri

Sanghyang atma raris lumaku, maring purin betarane, katuntun para dewati, maring puri luwihing warna murub, ring temboke lintang nguwub, dumilah manik abang, kulawarga sang atma katemu, maka sami nyapa hyang atma, Sanghyang atma raris ngandika.
Uduh dewa titiang malih katemu, semeton titiange, dewa malih kacunduk deriki, dahat liang manah, lintang sueca hyang sinuhun, mapaica puri luih, inggih betara dija malih puri  ne tuhu, titiang  meled sauninga, kawentenan hyang betara.
Ida betara raris ngandika arum, duh dewa sang atma, dasa paneling saking deriki, sakewanten srahina betara guru, tan mari ida pacang tedun, me mritiaksa yang moksa pada, sapunika duh sang wawu rawuh, kagiat wenten swaran rebab, tan pegatan ring ambara.

Bremana Ngisep Sari

Hyang atma tur ngaksi ring awan, wenten pelinggih luwih, mahias manik surya kanta, luwih asri maring langit, ngapehang ambu mrik utama, ring langit tedun malujug, dahating asri manyurarit.
Agelis Sang Atma ngaran Sika, saksat batis andus yukti, midep ngacep yogan bethara, wantah mraga sarin semadi, nemuang tiga dados nunggal, Sanghyang Atma luwuhing kukuh, ngerastiti Sanghyang Widhi.
Singgih Sanghyang Siwanata, ledang jeng bethara ngaksi, ratu mraga asta guna, ngerahajengang jagat sami, uppeti stiti muang prelina, ring sehananing tumuwuh, ngawisada dewata sami.

Pupuh Ginada (eman eman)

Ring pancapita mawisesa, Hyang Siwa Guru sampun pasti, malih maring ratna yoga, Sakya muki parab pakulun, ring tata gata sri werocana, wantah yukti, utamaning panca budha.
Duwaning paduka bethara, pamuputing darmaning luwih, ngewasayang sedagingnya, kangin putih gajah sinangguh, sampun yukti mapesengan Hyang Iswara.

Pupuh Ginada Linggar Petak

Ring daksina warna barak, bethara anglihin paksi, mapesengan Sanghyang Brahma, Maring kulon kuning tuhu, ngalinggihin nagapasa, kaparabin, wantah Sanghyang Mahadewa.
Maring lor mewarna ireng, gruda wantah kelingihin, sampun kaloktah ring jagat, keparabin Sanghyang Wisnu, kelod kangin warna danta, sampun pasti, warak maka pelinggih
Hyang Mahesora parab paduka, kelod kauh jingga warni, kelod kauh jingga warni, misa  maka palinggihan, Sanghyang Rudra kang sinangguh, Sanghyang Sambu biru warnia, kaje kangin, wilmana maka palinggihan.
Sastra sang, bang, tang, punika, pragayan hyang duk kastiti, antuk manusa ring jagat, mangda sida molih ayu, ne kebawos panca brahma, sastra ang, ing, keragayang sang meraga sucia.
Aksara malih lelima, Nang, Mang, Sing, Wang, Yang, Tan mari, kebaosang dasa aksara, sastra lintang pingit tuhu, gagelaran sang pradnyan, mangda panggih, margi pacang nekeng suarga.

Pupuh Sinom

Sampun puput matur sembah, ring ida sang maha niti, rikalaning sasih kapat, ambun sekar kembang wangi, para atma garjita mangkin, ring bongkol tarune atub, duwur batune menegak, lega manah nya mebalih, sekar tunjung, sekar ungu pudak angsana.
Ke asrian sura bwana, tan wenten sane nyamenin, rika ring tukade linggah, wenten jwa paksi blibis, tingkah nya ngenyudin hati, nguwuhin manah ulangun, ikekupu ipun bungsang, nyusur sekar kembang wangi, I kecubung, nenten  ke kasorang.

Pupuh Durma

Tan kacrita watek kingkirana prapta, tangkejut wara atma sami, midep katkeng baya, risampune ketatasang, dewata nitah raksasi, atma presama, mangda menangkil ke puri.
Wara atma garjita tangkil ngapurian, nangkil ring dewa sami, pacang mapewarah, wara atma trepti pisan, siaga pacang mamiragi, hyang dewata, raris ngawedarang indik.
Kangin putih irika genah malingga, sang mraga dana sitti bakti, kelod kangin dadu merunnya, sang kasub webuh ring jagat, kelod meru abang yukti, sang nlebing tattwa, sanghyang aji saraswati.
Kelod kauh natan sios meru jingga, liggih ida sang tresna asih, ring para jana, kawuh meru kuning rika, purusa ring yuda yukti, uduh dewa, sapunika jwa elingin.
Kaja kauh meru wilis natan iwang, sang sadu budhi malinggih, teleb ring tapa brta, meru ireng kaja muwah, sang wicaksana tossing luwih, kaping untat, sane mangkin kelanturin.
Kaja kangin meru jingga warnan nya, sane patut ngeliggihin, sang pupating darmika, sdaging kahyun mresidangyang, maring madia manca warni, sang luwihin suci, puput ngalarang yoga semadi.

Pupuh Pucung

Sanghyang atma, mretyaksayang salwir pituduh, sampun sinah pisan, kawentenan sami ngaksi, wantah patut, kemargian rawuh riwekas.
Antuk kepastu, ring ida sanghyang sinuhun, duk ring merca pada, tan luputing letuh yukti, alah ayu, kasupat ring hyang wisesa.
Mangkin tuhu, pengandikan ida iratu, sanghyang parama wisesa, para atma mangda ngungsi, genah ipun, manut maring swadarman nya

Puh Ginada

Kirang langkung aturan titiang, ring pamiarsa sareng sami, titiang nunas gung ampura, tambet titiang wantah katur, pangkah nulad sang wicaksana, sampun wyakti, akweh kekirangan titiang.
demikiansedikit tentang Geguritan Atma Prasangsa, semoga bermanfaat.
Admin
Admin Terimakasih sudah mengunjungi situs kami. Jika terdapat kesalahan penulisan pada artikel atau link rusak dan masalah lainnya, mohon laporkan kepada Admin Web kami (Pastikan memberitahukan link Artikel yang dimaksud). Atau bagi anda yang ingin memberikan kritik dan saran silahkan kirimkan pesan melalui kontak form di halaman Contact Us

Posting Komentar untuk "Geguritan Atma Prasangsa"